Glowy Gradient Abstract Brush Stroke Blob
Gold Circle Lines

Rol

VOOR RUIMTE

“Orde geeft ruimte voor ontwikkeling,

dat is mijn sleutel voor jouw succes.”

Add Button Icon

INZ​ICHT in

jouw ​BEDRIJF

Adviseur

Add Button Icon

ORDE in

jouw HUIS

Organizer

Add Button Icon

PAK JOUW ®️OL

sollicitatietraining

Trainer

Add Button Icon

CONTACT

Add Button Icon

Johanna Rol

Gold Circle Lines

INZICHT in

jouw BEDRIJF

Adviseur

Heb jij een eenmanszaak óf run jij een groot bedrijf,

ik zie altijd mogelijkheden om samen jouw bedrijf te

versterken en verbeteren. Samen met mij

haal jij het maximale uit jezelf en jouw bedrijf.


Jouw doelen en ambities aanscherpen,

jouw bedrijfsvoering op orde én

jouw bedrijfsstrategie optimaliseren om ruimte te creëren.

Daar ondersteun ik jou graag bij.


Gold Circle Lines

ORDE in

jouw HUIS

Organizer

Heb jij behoefte aan structuur, overzicht en ruimte?


Een georganiseerde omgeving geeft jou lucht.

Ga samen met mij aan de slag in jouw huis, werkplek, ​opslagbox of werkplaats.


Laat mijn frisse blik binnen en creeer samen met mij ​ruimte voor jou.


Kies voor jezelf en maak ruimte.

Plan nu jouw GRATIS orientatiegesprek


 • online orientatiegesprek
 • persoonlijk voorbereidingsplan
 • Samen 4 uur orde scheppen bij ​jou thuis
 • praktische adviezen & tips
 • e​v​a​luatiegesprekPAKKEt


€385*

*Prijzen zijn op basis van het beschreven arrangement, exclusief 21% BTW en

reiskostenvergoeding van €0,35 per kilometer bij een afstand van meer dan 10 kilometer enkele reis.

Eventuele parkeerkosten en reistijd boven 45 minuten worden doorberekend in een uurtarief.

PAK JOUW ®️OL

sollicitatietraining

Krijg de baan die jij wil, door echt te laten zien wie jij bent.


Jij brengt tijdens deze training structuur en orde aan in

alle aspecten van het sollicitatieproces.


Na deze training kan jij jouw CV perfectioneren,

dé sollicitatiebrief maken én ga jij zelfverzekerd ieder ​sollicitatiegesprek aan.


Jij pakt na deze training jouw rol, omdat solliciteren voor jou ​geen geheimen meer heeft.


IK DOE MEE! rolvoorruimte@outlook.com


Volg de training op jouw manier:

 • Online
 • 1 op ​1 regio Noord-Holland
 • op lo​catie in Breezand
 • In co​mpany
€375*

*Prijzen zijn op basis van intakegesprek en maximaal 3 trainingsuren, exclusief 21% BTW en

reiskostenvergoeding van €0,35 per kilometer bij een afstand van meer dan 10 kilometer enkele reis.

Eventuele parkeerkosten en reistijd boven 45 minuten worden doorberekend in een uurtarief.


Heb jij behoefte aan structuur, inzicht en ruimte?

Samen zorgen wij voor helderheid en orde,

dat geeft jou lucht!

Ik adviseer, organiseer en train.

Gold Circle Lines

Johanna Rol

Bedrijfsvoeringsexpert

Disclaimer

Gold Circle Lines

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Rol voor ruimte kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat ​u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Rol voor ruimte zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Rol ​voor ruimte zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar ​website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Rol voor ruimte is niet ​aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van ​deze website of de door Rol voor ruimte verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde ​informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Rol voor ruimte tot stand komen.

Als u een klacht heeft, dan hoort Rol voor ruimte dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar rolvoorruimte@outlook.com. U mag deze website gebruiken, ​maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Rol voor ruimte of die van licentiegevers. Rol voor ruimte behoudt zich alle ​rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke ​plaatsen kunt u altijd via rolvoorruimte@outlook.com vragen. Mocht het zo zijn dat Rol voor ruimte per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het ​gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het weten. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website ​verwijderd, zonder dat Rol voor ruimte verplicht is tot enige schadevergoeding.

Rol voor ruimte behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere ​aankondiging te doen. Daarom wordt aangeraden regelmatig na te gaan of de via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze ​disclaimer, is gewijzigd. Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze ​disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.


Privacy verklaring

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle personen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt door Rol voor ruimte.

Rol voor ruimte hecht veel waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

Rol voor ruimte kan de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Voornaam en achternaam
 • Adres, postcode, woonplaats en land
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Curriculum vitae (i.h.k.v. sollicitatietraining Pak jouw ®ol)
 • Bedrijfsnaam
 • Bankgegevens

De persoonsgegevens die Rol voor ruimte verwerkt, hebben wij van jou gekregen middels een verkregen visitekaartje, per e-mail, (ideal)betaling of social ​media. Ook kunnen wij persoonsgegevens verwerken die we ontvangen op basis van het gebruik van onze diensten, zoals de sollicitatietraining.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ​ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is.

Rol voor ruimte verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betaling
 • Verzenden van de Rol voor ruimte informatie
 • Telefonisch of per e-mail indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Rol voor ruimte verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Rol voor ruimte bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij ​hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

Rol voor ruimte verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een ​wettelijke verplichting.

Rol voor ruimte gebruikt cookies op haar website enkel en alleen om google analytics en vergelijkbare tools te kunnen gebruiken.

Jij hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om jij eventuele toestemming voor de ​gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rol voor ruimte. Jij kunt een verzoek tot inzage, ​correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw ​persoonsgegevens sturen naar rolvoorruimte@outlook.com.

Rol voor ruimte neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste ​openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


Gold Circle Lines

Leveringsvoorwaarden

1. Algemeen

Degene die met Rol voor ruimte een overeenkomst aangaat, wordt de opdrachtgever genoemd. Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst die ​Rol voor ruimte sluit met de opdrachtgever.

2. Kwaliteit

Rol voor ruimte verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk ​gebeurt naar het beste vermogen van Rol voor ruimte.

3. Resultaten

De gewenste resultaten van advies of training kunnen alleen in goed partnerschap worden bereikt. Zowel Rol voor ruimte als de opdrachtgever zet zich optimaal in om tot ​een goed eindresultaat te komen.

4. Offertes en overeenkomsten

Offertes en voorstellen aan opdrachtgevers zijn geldig voor de duur van de aanvaardingstermijn die in de offerte staat. Rol voor ruimte kan niet aan haar offertes worden ​gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en aanbiedingen, een vergissing of verschrijving bevat. De in offertes en voorstellen vermelde ​prijzen zijn exclusief reiskosten van € 0,35 cent per kilometer vanaf 10 km enkele reis en parkeerkosten, tenzij anders aangegeven. Bij een reistijd langer dan 45 minuten ​wordt het uurtarief berekend. Het uurtarief van Rol voor ruimte is €70,00 exclusief 21% BTW.

Alle genoemde bedragen worden inclusief 21% BTW gefactureerd. Na ontvangst van de ondertekende offerte stuurt Rol voor ruimte de opdrachtgever een digitale ​bevestiging van de overeenkomst. Deze bevestiging bevat het voorstel en de leveringsvoorwaarden van Rol voor ruimte. Binnen zeven dagen na verzending van de ​bevestiging mag de opdrachtgever de overeenkomst kosteloos annuleren. Na het verstrijken van deze termijn is de overeenkomst definitief. Door het ondertekenen van ​de offerte of het voorstel gaat de opdrachtgever akkoord met de beschrijving van het advies of trainingstraject en de leveringsvoorwaarden.

5. Duur en beëindiging van opdrachten

Een overeenkomst voor advies of training kan na onderling overleg tussen de opdrachtgever en Rol voor ruimte op ieder moment worden beëindigd of verlengd. Rol voor ​ruimte heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als de opdrachtgever niet in staat is ​gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Als één van de partijen wezenlijk tekort schiet in het nakomen van haar ​verplichtingen en hier uitdrukkelijk door de andere partij op is gewezen en deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, mag de andere partij de ​overeenkomst beëindigen. De beëindigde partij hoeft de tekortkomende partij geen vergoeding te betalen. De al geleverde werkzaamheden worden op de afgesproken ​manier betaald. Rol voor ruimte mag de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk ontbinden als de ​opdrachtgever uitstel van betaling aanvraagt.

6. Facturering en betaling

Rol voor ruimte stuurt de (digitale) factuur vooraf met een betalingstermijn van 14 dagen. De opdrachtgever maakt het verschuldigde bedrag over op het in de factuur ​vermeldde rekeningnummer van Mevrouw Johanna Rol-Middelbos, eigenaar van Rol voor ruimte.

Als betaling niet plaatsvindt binnen de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum, wordt de wettelijk toegestane rente in rekening gebracht aan de opdrachtgever. ​Als de opdrachtgever in gebreke of verzuim is van (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte ​voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’. Als ​Rol voor ruimte hogere kosten voor incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. ​Eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten worden ook op de opdrachtgever verhaald.

7. Annulering van afspraken

Annuleert de opdrachtgever een gemaakte afspraak 72 uur of langer van tevoren? Dan brengt Rol voor ruimte geen kosten in rekening. Annuleert de opdrachtgever een ​gemaakte afspraak binnen 72 uur voor aanvang, of komt de opdrachtgever de gemaakte afspraak niet na, dan heeft Rol voor ruimte het recht 50% van de kosten van ​genoemde afspraak in rekening te brengen.

8. Overmacht

Bij situaties van overmacht waardoor advies of training niet volgens opdracht kan worden uitgevoerd, stelt Rol voor ruimte de opdrachtgever zo snel mogelijk op de ​hoogte. Rol voor ruimte komt met een voorstel voor alternatieve data waarop advies of training alsnog wordt gegeven. De opdrachtgever heeft het recht om de afname ​van het desbetreffende onderdeel van het advies of trainig kosteloos te annuleren. In geval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op een (schade) vergoeding. ​Rol voor ruimte brengt geen extra kosten in rekening voor de verzorging van advies of training die volgen uit situaties van overmacht.

9. Intellectuele eigendom

Al het advies en trainingsmateriaal dat door Rol voor ruimte wordt gegeven, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag daardoor nooit openbaar worden gemaakt of ​vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook, al dan niet in gewijzigde vorm. Het mag niet aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Rol ​voor ruimte.

10. Aansprakelijkheid

Rol voor ruimte is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade die voortvloeit uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al ​dan niet in overleg met Rol voor ruimte. De opdrachtgever is altijd zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op ​schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan van schade zo spoedig mogelijk de schade schriftelijk bij Rol voor ruimte meldt. Als door of in verband ​met het verrichten van diensten van Rol voor ruimte of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid ​beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Rol voor ruimte afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat zij in ​verband met die verzekering draagt. Elke aansprakelijkheid van Rol voor ruimte voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is ​nadrukkelijk uitgesloten.

Gold Circle Lines